2,00,121 సార్లు చూసారు

ఇంతవివరంగా ఎందుకు రాసానంటే, తెలుగులో చదివేవాళ్ళు లేరు, సాహిత్యం మీద ఆసక్తి సన్నగిల్లుతోంది లాంటి మాటలు తరచూ వింటున్నాం. కాని నా వరకూ నా బ్లాగు ఆ అభిప్రాయాలు తప్పని తెలియచేసింది.