వారిలా కలగనండి, వారిలా సాధించండి

ఔత్సాహిక వాణిజ్యవేత్తలుగా జీవితంలో రాణించాలనుకుని కఠినమైన తోవ తొక్కిన 25 మంది కథ ఇది. ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మానేజిమెంట్, అహమ్మదాబాద్ లో చదివిన 25 మంది జీవితానుభవాల సారాంశం.