హిడెగ్గర్ కి సమకాలికుడు

ఈ వ్యాసాలు ఒక్కసారిగా, ఒక్క గుక్కలో అర్థమయిపోయేవి కావు. అలాగని, సాఫ్ట్ కాపీ దాచుకుని, మళ్ళీ ఎప్పుడేనా చదువుదాం లే అని పక్కన పెట్టేవీ కావు. ఒకటికి రెండు సార్లు చదివితే, ఎక్కడో, ఏదో ఒక వాక్యంలోంచి, ఆ అస్తిత్వ విచికిత్సలోకి మనకి దారి తెరుచుకుంటుంది. మరో వ్యాసం కోసం ఎదురుచూడాలన్న తపన మొదలవుతుంది.