డా. ధేనువకొండ శ్రీరామమూర్తి

డా. ధేనువకొండ శ్రీరామమూర్తిగారు లేరంటే చాలా బాధగా ఉంది. సహృదయుడు, సున్నితమనస్కుడు. మాటలోనూ, నడవడికలోనూ కూడా గొప్ప సంస్కారి. సున్నితమైన కవిత్వం చెప్పాడు

Exit mobile version
%%footer%%