ఒడెస్సీ-6

మీరు చెప్తున్న కథ వింటుంటే మహాభారతానికి దగ్గరగా ఉన్నట్టుంది, మీరు ఒడెస్సీని రామాయణం తో ఎందుకు పోల్చారు అని ఒక మిత్రుడు ప్రశ్నించారు.  నిజానికి, పురాణగాథలన్నిటిలోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని ఉమ్మడి ప్రతీకలూ, లక్షణాలూ కనబడతాయి.