పేదవాళ్ళ ఆగ్రహం

చదవండి. ఈ పుస్తకం అవశ్యం చదవండి. కథావార్షికసంకలనాల సంకలనకర్తలూ, విశ్లేషకులూ ఆదమరిచి నిద్రపోతూ ఉండగా,ఈ కథాసంపుటి నిశ్శబ్దంగా రాత్రికి రాత్రి పుట్టుకొచ్చిన కొత్త నక్షత్రంలాగా మన సాహిత్యాకాశం మీద ప్రత్యక్షమయింది. పగటిపూట కూడా చుక్కలు చూపించే కథలివి.