బ్రెజిల్ కవులు

'కవులన్నా, కవిత్వమన్నా బ్రెజిల్లో గొప్ప గౌరవం.ఆ మనిషి వ్యాపారస్థుడు గానీ,రాజకీయవేత్తగానీ, అసలతడికి కవిత్వంతో ఏ మాత్రం సంబంధం లేకపోయినా,అతణ్ణి ఆదరంగా పలకరించవలసి వచ్చినప్పుడో, లేదా ప్రశంసించవలసి వచ్చినప్పుడో, కవీ అని పిలవడంలో వాళ్ళకో సంతోషం..'