గ్రంథాలయాల నీడన

ఆధునిక అంధ్రదేశ చరిత్రలో సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా, రాజకీయంగా గొప్ప విప్లవాత్మక పాత్ర పోషించిన గ్రంథాలయోద్యమ కేంద్రం అది. మా మాష్టారు హీరాలాల్ గారు ఒక సారి ఒక మాటన్నారు: 'ఆంధ్రదేశంలో జాతీయోద్యమమంటే గ్రంథాలయోద్యమమే' అని

కాలామ సుత్త

కాలామసుత్త ని 'కేశముత్తియ సుత్త' అని కూడా అంటారు. అది అంగుత్తరనికాయంలో ఉన్న ఒక సంభాషణ. విద్యగురించీ, తెలుసుకోవడం గురించీ, ముఖ్యంగా ఇతరులు చెప్పారన్నదాన్నిబట్టికాక, మనిషి తనకై తాను తెలుసుకోవలసిన అవసరం గురించీ మాట్లాడిన సంభాషణ అది.

ఉత్తమ కుటుంబం, ఉదాత్త దేశం

ఒక ఉదాత్తదేశం, ఒక ఉదాత్తజాతి ఎట్లా రూపొందగలవనే ప్రశ్నని మేం పదే పదే తరచి తరచి చూశాం. చివరికి మేం చేరుకున్న నిర్ణయమేమిటంటే ఉదాత్తదేశ బీజాలు కుటుంబంలోనే ఉన్నాయని, చక్కటి కుటుంబ వాతావరణంలో పెరిగి పెద్దవాడైన వ్యక్తి మాత్రమే జాతి పట్ల తన బాధ్యత గుర్తుపట్టగలుగుతాడు