యద్దనపూడి

తెలుగు రచయితలు, ముఖ్యంగా, సమాజపరివర్తన కోరుకునేవాళ్ళు కూడా విద్య గురించి మాట్లాడని ఈ రోజుల్లో, అంత జనాదరణ పొందిన రచయిత్రి, ఆ వయసులో, విద్యగురించి ఆలోచించడం, సమాజంలో విద్యావ్యాప్తి గురించి తనవంతు తాను కూడా ఏదేనా చేయాలనుకోవడం.

సమకాలీన ఋషి

ఆయన్ని ఏమని వివరించాలి? కళాకారుడందామా? అటువంటి కళాకారుడు మరొకడు కనబడడు. సాంస్కృతిక వేత్త అందామా? భారతీయ సంస్కృతిని అంత స్పష్టంగా టాగోరూ, అరవిందులూ కూడా అర్థం చేసుకోలేదు. ఆర్థిక వేత్త అందామా? బహుశా గాంధీజీ తర్వాత భారతీయ గ్రామీణ వ్యవస్థ గురించి అంత సాధికారికంగా మాట్లాడగలిగింది ఆయనొక్కడే.

ఒకడు రంగాచార్య

రంగాచార్య గొప్ప రచయిత, పండితుడు, అన్నీ నిజమే కాని, అన్నిటికన్నా ముందు మనిషి, తోటిమనుషుల కోసం పడిచచ్చేమనిషి. తాను ఇష్టపడ్డవాళ్ళు తననికూడా అంతలా ఇష్టపడాలని కోరుకునే మనిషి, వాళ్ళట్లా ఇష్టం చూపించకపోతే వాళ్ళెందుకు ఇష్టపడరేమని నిర్ఘాంతపోయేమనిషి, ఇష్టపడితీరాలని శాసించే మనిషి.