రెండు మూడు మాటలు

మన జీవితం ఇట్లాంటి సాధారణమైన మనుషులతోటే నిండి ఉంది. వీళ్ళు మన చుట్టూ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. వీళ్ళతో మనం ఎంత ఎక్కువ connect అయితే అంత మంచిది.

పరమహంస

సద్గురు ఫూలాజీ బాబా సిద్ధపురుషుడు. పరమహంస. నా చిన్నప్పుడు శ్రీ మహాభక్త విజయంలో నేను చదివిన భక్తుల జీవితాల్లాంటి జీవితమే ఆయనదని తెలుసుకునే కొద్దీ, ఆయన్ని కళ్ళారా చూసినందుకూ, ఆయనతో సంభాషించే అదృష్టానికి నోచుకున్నందుకూ నేను నిజంగా భాగ్యవంతుణ్ణని నాకు తెలుస్తూనే ఉంది.

అక్షరప్రేమికుడు

తెలుగు సాహిత్యానికి అపారమైన సేవచేస్తున్నామని చెప్పుకునే కొన్ని ఎన్నారై సంస్థల వెబ్ సైట్లు కూడా గాలించాను. ఎన్.వి. రమణయ్య అనే పేరు లేకుండానే తమ వేలాది వెబ్ పేజీలు కొనసాగుతుండటం ఎంత సిగ్గుపడవలసిన విషయమో వాళ్ళిప్పటికేనా గ్రహించాలి.