దారిచూపే పుస్తకం

ఇట్లాంటి పుస్తకం మనలాంటి దేశాలకీ, సంస్థలకీ, కుటుంబాలకీ చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా నిధులు, వనరులు చాలినంతగా లభ్యంగాని మన సమాజాల్లో మార్పు సాధ్యం కావడానికి మన ఆలోచనల్లో, అలవాట్లలో, ఆచరణలో ఎట్లాంటి కొత్త పద్ధతులు సాధ్యం కావచ్చో ఆ పుస్తకం మనలో ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంది.

స్పష్టంగా చెప్పగలిగేనా?

ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఒక కొత్త జాతీయతాధోరణిని సంతరించుకుంటున్న రాజకీయవాతావరణం ఏర్పడుతున్నది. ఇది కొత్త పరిణామంగా కనిపించవచ్చుగాని, ఆదినుంచీ భారతదేశ చరిత్రని నిశితంగా పరిశీలించినవాళ్ళకి, ఈ పరిణామంలో చరిత్ర పునరావృత్తి కనిపిస్తుంది.

ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్-2

మామూలుగా మనం మన స్నేహితులమీద అలగడానికీ, దెప్పిపొడవడానికీ, మామూలుగా దాంపత్యజీవితాల్లో సంభవించే పోట్లాటలకీ బ్లాక్ మెయిల్ కీ తేడా ఏమిటంటే, రెండోది ఒక ధోరణిగా, pattern గా మారిపోవడం. చిన్న చిన్న అలకలు పూనినప్పుడల్లా అవి వెంటనే ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వడం చూసి పదే పదే అలకపూనుతుంటే అదొక ధోరణిగా మారిపోవడం బ్లాక్ మెయిల్ అవుతుంది