కారుమబ్బులబారు

ముఖ్యంగా, ప్రతి శ్రావణమాస మధ్యంలోనూ ఒక్కసారేనా గుర్తొస్తుంది ఈ పద్యపాదం 'అసలు శ్రావణమాస మధ్యమ్మునందు కురిసితీరాలి వర్షాలు కొంచెకొంచెమేని మేని రాలాలి తుంపరలేని..'

గొప్ప పఠనానుభవం

కేవలం 'ఉండటం' దాస్యం. 'జీవించడం' స్వాతంత్య్రం. 'ఉండటం' స్తబ్ధత. 'జీవించడం' చలనం. 'ఉండటం' జడత్వం. 'జీవించడం' స్పందన. ఏది కేవలం 'ఉంటుందో' అది ముడుచుకున్న జీవితం. ఏది 'జీవిస్తుందో' అది తెరుచుకున్న జీవితం.

భవాబ్ధిపోతం

భవాబ్ధి పోతం చదివేవారు అదృష్టవంతులు. చదివి మననం చేసుకునేవారు సంస్కారవంతులు. మననం చేసుకుని నలుగురికీ చెప్పేవారు సుకృతులు. ఆచరించేవారు పరమభాగవతోత్తములు.