అతిథిగృహం

రూమీ కవితని చూసి నాగేశ్వర్ కె.ఎన్.ఆర్ గారు బరంపురం నుంచి పరవశిస్తూ తనకి ఆ కవిత్వం ఇంకా ఇంకా కావాలనిపిస్తోందన్నారు. పులికొండ సుబ్బాచారిగారు గొప్ప సాహిత్యరసజ్ఞులు 'రూమీ గానం చేసాడని రాసారు, కాని మీ అనువాదం వచనంగానే ఉందికదా' అన్నారు.

పైకి ఇద్దరం, ఆత్మలో ఒక్కరం

'మీరు రూమీ గురించి తన్మయత్వంతో రాస్తున్నారని తెలుస్తోంది గాని,ఆ తన్మయత్వం ఎందుకో తెలియడం లేదు 'అన్నారొక మిత్రురాలు నిన్న నేను రూమీ గురించి రాసింది చదివి. 'రూమి అంటే మాకు తెలిసింది ఆయనొక ప్రేమకవి అని మాత్రమే' అని కూడా అన్నారామె.

నువ్వు చెప్పుకునే ప్రతి కథా 

రూమీ గురించి నేను రాసిన నాలుగు మాటల్నీ మిత్రులు ఎంతో ఇష్టంతో చదవడం నాకు చాలా సంతోషానిచ్చింది. ముఖ్యంగా గోపరాజు వెంకటరమేష్ గారి ప్రతిస్పందనకి నేను కైమోడ్చకుండా ఉండలేకపోయాను. అయితే ఆయన రూమీ మాట్లాడిన ప్రేమ మనుషులకే పరిమితమా, తక్కినవాటికి అందులో చోటులేదా అనడిగారు