దూర దుందుభి సంగీతం

ఈ కవిత్వం చదివాక మధ్యాసియా ఎడారుల్లో,ఒయాసిస్సుల చెంత, ఖర్జూర వృక్షాల నీడల్లో, సార్థవాహ శిబిరాల మధ్య, యూఫ్రటీస్, టైగ్రిస్, జోర్డాన్ నదీపరివాహకప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. పుస్తకం మన దాహం తీర్చకపోగా, మరింత మధ్యాసియా సాహిత్యం కోసం మనం దప్పికపడేట్టు చేస్తుంది.

వియోగ బాధ, విరహజ్వాల

ఆయనెప్పుడూ అనేవారు: 'ఈశ్వరుడి గురించి కాకపోతే ఏ మాటలైనా వృథా. ఇక ఈశ్వరుడి మాటలెట్లానూ బిగ్గరగా మాట్లాడుకునేవి కానేకావు.'

ఇదొక్కటే అమలినప్రేమ

ఇరవయ్యవశతాబ్దం ప్రపంచానికి గొప్పకవుల్ని ప్రసాదించింది. వాళ్ళల్లో మనం చదివితీరవలసిన మహాకవుల్లో నజీం హిక్మత్ (1902-1963) కూడా ఒకడు.