ఫాల్గుణపూర్ణిమ

నీ కోసమొక పడవ ఎదురుచూస్తున్నదని తెలియడంలో మాటల్లో పెట్టలేని స్ఫూర్తి ఏదో ఉన్నది. మరుక్షణంలో నువ్వు ఈ తీరాన్ని వదిలిపెట్టగలవని తెలియడంలో గొప్ప విమోచన ఉన్నది.

టాపర్

ఒకరోజు కాంపిటిషన్ సక్సెస్ రివ్యూ పత్రిక ఒకటి యాథాలాపంగా తిరగేస్తుంటే, అందులో టాపర్ ఫొటో. వాడు నిజంగానే సివిల్ సర్వీస్ లో మొదటి రాంకుల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడనీ, అయితే ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఎంచుకున్నాడనీ, అభినందిస్తూ రాసిన వార్త అది.

కామరూప-8

నాలుగు రోజుల ప్రయాణంలో నువ్వో ప్రాంతాన్ని ఏ మేరకు చూడగలవు? ఒక సంస్కృతినీ, సాహిత్యాన్నీ, సంగీతాన్నీ ఏ మేరకు అర్థం చేసుకోగలవు? ఏమి వెంటతెచ్చుకోగలవు?