వంట ఒక వ్యాపకంగా

నీటిరంగుల చిత్రలేఖనానికీ, వంటకీ మధ్య చక్కని సారూప్యత ఒకటి కనిపించింది. నీటిరంగుల్తో చిత్రించడమంటే నీటితో ఒక సంవాదం. కాగితం మీద తడి ఎంత ఉంది, రంగులో కుంచె ఎంతముంచామూ, కుంచెలో నీటితడి ఎంత ఉంది, ఒక సారి రంగుపూత పూసాక, ఆ మొదటి పూత ఆరిందాలే

నా ఇంటర్మీడియేటు రోజులు

సాగర్ జీవితం నాలో కలిగించిన మరొక కలవరం, సాధారణంగా ఆ వయసు కలిగించే కలవరం. పదహారు, పదిహేడేళ్ళ అడాలసెంటు పిల్లవాడి మనసు చాలా లేతగా ఉంటుంది. ఎవరితోనైనా స్నేహం చెయ్యాలనిపిస్తుంది, ఎవరినైనా ప్రేమించాలనిపిస్తుంది. ప్రేమించినవాళ్ళకోసం ఏమైనా చెయ్యాలనిపిస్తుంది.

శయనైకాదశి

కాలపరిభ్రమణంలో, ఋతుసంక్రమణంలో వెలుగు చేసే ప్రయాణాన్ని క్రతువులుగా, పండగలుగా జరుపుకుంటూ రావడంలో మనిషి చేసుకుంటున్న జీవితోత్సవం రూపాలు మారుతున్నదికాని, స్ఫూర్తి ఒక్కలానే కొనసాగుతున్నది