టాపర్

ఒకరోజు కాంపిటిషన్ సక్సెస్ రివ్యూ పత్రిక ఒకటి యాథాలాపంగా తిరగేస్తుంటే, అందులో టాపర్ ఫొటో. వాడు నిజంగానే సివిల్ సర్వీస్ లో మొదటి రాంకుల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడనీ, అయితే ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఎంచుకున్నాడనీ, అభినందిస్తూ రాసిన వార్త అది.

కామరూప-8

నాలుగు రోజుల ప్రయాణంలో నువ్వో ప్రాంతాన్ని ఏ మేరకు చూడగలవు? ఒక సంస్కృతినీ, సాహిత్యాన్నీ, సంగీతాన్నీ ఏ మేరకు అర్థం చేసుకోగలవు? ఏమి వెంటతెచ్చుకోగలవు?

కామరూప-7

ఆ అత్యంత ప్రాచీనమైన దేవాలయ శిఖరాలమీద సుప్రభాత సూర్యకాంతి. ఆ చెట్లమీద, ముఖ మంటపం మీద, స్తంభాలమీద, ద్వారాలమీద, ద్వారప్రతిమలమీద శుభ్రసూర్యరశ్మి, ఎక్కడ చూసినా స్వర్ణ సూర్యరశ్మి వర్షిస్తూ ఉంది. దేవాలయ శిఖరాల మీద పావురాలు వాలి ఉన్నాయి. వాటి నీడలు కాంతిమంతంగా కదుల్తున్నాయి.