జయగీతాలు-3

ప్రభువు మాట్లాడే మాటలు అత్యంత నిర్మలమైనవి. ఏడు సార్లు కాల్చి పుటం పెట్టిన పరిశుద్ధమైన వెండి లాంటివి.

చివరి రొమాంటిక్

హైని ప్రేమించినంతగా మార్క్స్ కూడా జర్మన్ ని  ప్రేమించాడు. అతడి నవయవ్వనంలో తొలిసారిగా ప్రేమలో పడ్డప్పుడు ఆ ప్రేమని వ్యక్తం చెయ్యడానికి అందరిలాగా రోజువారీ జర్మన్ ని కాకుండా గొథే, హైని లాంటి కవులు తీర్చిదిద్దిన జర్మన్ కోసం వెతుక్కున్నాడు.

ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక కాలంలో

కాని నాకై  నేను ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుసుకుంటున్నదేమంటే, ఒక  కృష్ణశాస్త్రి వెనక, ఒక ఇస్మాయిల్ వెనక, సుదూరకాలాలకు చెందిన ప్రాచీన గ్రీకు లిరిక్ కవులు కూడా ఉన్నారని.