నా జీవితాన్ని మార్చిన పుస్తకాలు

మీకు నచ్చిన అయిదు పుస్తకాల పేర్లు చెప్పండి అని అడిగాడో మిత్రుడు. 'నచ్చినవా? మెచ్చినవా? తెలుగులోనా? ప్రపంచ సాహిత్యంలోనా ' అనడిగాను.  'ప్రపంచసాహిత్యంలోంచే చెప్పండి ' అన్నాడు. ఆలోచించాను, ఒక రోజంతా. నచ్చినవీ, మెచ్చినవీ చాలానే ఉన్నాయి. ఎంచడం కష్టమే కాని, ఏదోలా ఎంచి చూపించవచ్చు. 

రెండుపాటలు

ఇట్లాంటి ఫాల్గుణమాసాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదు. ఇట్లా వసంత ఋతువునూ ఎప్పుడూ స్వాగతించి ఉండలేదు. అకాలంగా కాస్తున్న ఈ ఎండ, 'శిశిరవసంతాల మధ్య సంభవించే మహామధురమైన మార్పు ' ను అనుభూతిచెందటానికి వీల్లేనంత దట్టమైన తెరకప్పేసింది.