రూమీ: దివానీ కబీర్

ఇప్పుడు తెలుగు సాహిత్యప్రపంచం కూడా నెమ్మదిగా రూమీ పిచ్చిలో పడుతున్నది. కవులూ, పాఠకులూ కూడా రూమీని స్మరిస్తూ రోజు మొదలుపెడుతున్నారు.

గోపీనాథ మొహంతి

చాలా రోజులుగా పుస్తకాల అలమారులో ఉన్న నవల, గోపీనాథ మొహంతి ' దాదీ బూఢా ' (Ancestor, సాహిత్య అకాదెమీ, 1997) బయటకు తీసాను. ఆ అనువాదం ఏకబిగిన చదివించింది.చాలా ఏళ్ళ కిందట, 'అమృత సంతానం' చదివినప్పుడు ఎటువంటి సంతోషం కలిగిందో, అటువంటి సంతోషంలోనే చాలా సేపటిదాకా ఉండిపోయాను.

నా జీవితాన్ని మార్చిన పుస్తకాలు

మీకు నచ్చిన అయిదు పుస్తకాల పేర్లు చెప్పండి అని అడిగాడో మిత్రుడు. 'నచ్చినవా? మెచ్చినవా? తెలుగులోనా? ప్రపంచ సాహిత్యంలోనా ' అనడిగాను.  'ప్రపంచసాహిత్యంలోంచే చెప్పండి ' అన్నాడు. ఆలోచించాను, ఒక రోజంతా. నచ్చినవీ, మెచ్చినవీ చాలానే ఉన్నాయి. ఎంచడం కష్టమే కాని, ఏదోలా ఎంచి చూపించవచ్చు.