రూమీ: దివానీ కబీర్

ఇప్పుడు తెలుగు సాహిత్యప్రపంచం కూడా నెమ్మదిగా రూమీ పిచ్చిలో పడుతున్నది. కవులూ, పాఠకులూ కూడా రూమీని స్మరిస్తూ రోజు మొదలుపెడుతున్నారు.

Exit mobile version
%%footer%%