దివ్యప్రేమగీతం-8

సరిగ్గా ఈ అంశంవల్లనే ఈ గీతంలోని ప్రేమ ఒక అద్వితీయ నిష్కళంకతనూ, పవిత్రతనూ సముపార్జించుకుంది. అందుకే వ్యాఖ్యాతలు ఈ ప్రేమగీతాన్ని పవిత్ర గీతంగానూ, పరమోన్నత గీతంగానూ భావించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

దివ్యప్రేమగీతం-7

కలువపూలు ఏరుకోవడం! ఎంత అద్భుతమైన మాట!నీ జీవితంలో నీకొక ప్రేమికుడు లభ్యమైతే, అతడు పొలాల్లో కలువపూలు ఏరుకునే వాడే అయితే నువ్వు ఎంత ధన్యురాలివి! అంతకన్నా సుకుమార హృదయుణ్ణి ఊహించడం కష్టం

దివ్యప్రేమ గీతం-6

ఏదోను ఉద్యానంలో ఆదిస్త్రీపురుషుల మధ్య విషాదం జ్ఞానఫలాన్ని ఆరగించడం వల్ల సంభవించింది. ఇక్కడ ఈ ఎడబాటు అజ్ఞాన ఫలం. ప్రేమా, ప్రపంచమూ ఈ రెండూ ఒకచోట ఇమిడేవి కావు. ఆ రెండు కత్తులూ ఒక ఒరలో ఇమిడేవి కావని కబీరు చెప్పనే చెప్పాడు.