ఇషయ్యా-2

మొత్తం 66 అధ్యాయాల ఇషయ్యా గ్రంథం ఆ విధంగా ఒక ఇతిహాసం, ఒక ఉపనిషత్తు, ఒక సువార్త, దేవుడికీ, మనిషికీ మధ్య నడిచిన దీర్ఘసంభాషణ. ఒక అవిశ్వాసికీ, అవిశ్వాస సోదరసమాజానికీ మధ్య నడిచిన ఎడతెగని సంవాదం.

హాఫిజ్ చేసేదదే

జీవితంలో అన్ని దారులూ మూసుకుపోయినప్పుడు, పొద్దుపొడవనప్పుడు, దిక్కు తోచనప్పుడు దివాన్-ఇ-హాఫిజ్ తెరిస్తే ఏ వాక్యం కనిపిస్తే ఆ వాక్యాన్నే భగవంతుడి ఆదేశంగా పరిగణించేవాళ్ళు ప్రపంచమంతా ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో ఒకణ్ణి కావాలన్నదే నా ఆశ కూడా.

నా నిద్రలేమి, నా మెలకువ

'సిరియాకి చెందిన ప్రతి ఒక్కటీ వదిలిపెట్టేసాను, చివరికి ఆ భాష, ఆ ఆహారంతో సహా ' అని చెప్పుకుందామె ఒక ఇంటర్వ్యూలో. కాని, ఆమె కవిత్వం చదివితే, సిరియా ఆమెని వదిలిపెట్టలేదనీ, ఆమె ఊపిరిలో ఊపిరిగా మారిపోయిందనీ అర్థమవుతుంది.

Exit mobile version
%%footer%%