మేఘా రావు

కొత్త తరం, కొత్త కవిత్వం. కాని అవే సన్నివేశాలు, అవే పరితాపాలు, శకుంతల నుంచి మేఘారావుదాకా.

సిరినోము

అన్నిటికన్నా ముందు తిరుప్పావై ఒక శుభాకాంక్ష. అన్నిటికన్నా ముందు ఇహలోక సంతోషాన్ని అపరిమితంగా అభిలషించిన ఆకాంక్ష. కాని ఇహలోక సంతోషానికి ద్యులోకకాంతి తప్పనిసరి అని కూడా గ్రహించినందువల్లనే, ఆ పాటలో అంత వెలుగు

భాస నాటక చక్రం

నాటకకర్తగా భాసుడు అత్యంత ప్రతిభావంతుడు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అత్యాధునికుడు. షేక్స్పియర్ నాటకాలు రాసిన షేక్స్పియర్ ఎవరో మనకు ఇప్పటికీ తెలియకపోయినప్పటికీ, ఆ షేక్స్పియర్ నాటకప్రజ్ఞ ఎంత గొప్పదో , ఇప్పటికీ ఎవరో ఇతమిత్థంగా తెలియని ఆ భాసుడి రూపకప్రజ్ఞ కూడా అంతే గొప్పది.

Exit mobile version
%%footer%%