కావ్యగానం

గ్రంథాలయాల్లోనే కాదు, పుస్తకాల దుకాణాల్లో కూడా దేవదూతలు ఉంటారని మరోసారి అనుభవానికొచ్చింది. ఢిల్లీలో పాటలు పుట్టిన తావుల్ని అన్వేషించడానికి ఇంతకన్నా మించిన ట్రావెల్ గైడ్ మరొకటి ఉండబోదనిపించింది.

బారామాసి

ఢిల్లీ నా మీద విసిరిన ఆ రంగుల వలలో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూనే విమానప్రయాణం పూర్తయ్యేలోపు ఆ పుస్తకం చదివేసాను. రాత్రి పదింటికి హైదరాబాదులో దిగేటప్పటికీ, నా గుండెలో రక్తం బదులు మామిడిపూల గాలి ప్రవహిస్తున్నదని నాకు తెలిసిపోయింది

మేఘా రావు

కొత్త తరం, కొత్త కవిత్వం. కాని అవే సన్నివేశాలు, అవే పరితాపాలు, శకుంతల నుంచి మేఘారావుదాకా.