థిచ్ నాట్ హన్ -2

థిచ్ నాట్ హన్ జీవితం పంచాగ్ని మధ్యంలో ప్రశాంతంగా విరబూసిన పద్మం లాంటిది. ఆ అగ్నివల్ల ఆ పద్మం వన్నె తగ్గలేదు సరికదా, మరింత శోభించింది, తన చుట్టూ ఉన్న అశాంతినీ, ఆందోళననీ తగ్గించడం కోసమే ఆయన మరింత ధ్యానమగ్నుడిగా, మరింత ప్రశాంతచిత్తుడిగా జీవిస్తూ వచ్చాడు.

థిచ్ నాట్ హన్-1

నేడు ప్రపంచంలో జీవించి ఉన్న అత్యంత ప్రభావశీలమైన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వాల్లో ఆయన ఒకడు. యుద్ధోన్మాదంతోనూ, లాభాపేక్షతోనూ రగిలిపోతున్న గ్లోబలైజేషన్ యుగంలో ప్రపంచాన్ని సాంత్వనపరుస్తున్న శాంతిదూతల్లో అగ్రగణ్యులైన మొదటి పదిమందిలో ఆయన కూడా ఒకడు.

కొండగాలి, కడలినీలిమ

సంటొక తనేద (1882-1940) ఇరవయ్యవ శతాబ్దానికి చెందిన సైగ్యో, ర్యోకాన్, బషొ అని చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఆ పూర్వజపాన్ మహాకవుల దారిలోనే అతడు కూడా ఒక పరివ్రాజక కవిగా జీవించాడు. మొత్తం జపాన్ అంతా, ముఖ్యంగా గ్రామీణ జపాన్ అంతా కాలినడకన, సంచరించాడు.