ఈ పుస్తకం ఒక దీపం

ఇటువంటి పరిస్థితులే ఈ రోజు మన చుట్టూతా కూడా ఉన్నాయనీ, లేనిదల్లా కన్ ఫ్యూషియస్ లాంటి వివేకి, దయార్ద్రహృదయుడే అని మనం గ్రహించగలుగుతాం.

ఇషయ్యా-1

ఇషయ్యా గ్రంథంలో సొలోమోను ప్రేమగీతంలోని సుకోమలత్వంతో పాటు, సామగీతాల్లోని దాహార్తి, విలాపాల్లోని ఆక్రోశమూ మాత్రమే కాక, కొండమీది ప్రసంగంలోని మహిమాన్విత భగవత్సందేశం కూడా ఉన్నాయి.

కన్ ఫ్యూసియస్

ఒక్క మాట మాత్రం చెప్తాను. సమాజం పట్ల అపారమైన బాధ్యత, మనుషులు సంతోషంగానూ, శాంతిగానూ జీవించాలన్న తపన ఉన్న మనిషి మాత్రమే అటువంటి జీవితం జీవించగలుగుతాడు, అటువంటి మాటలు మాట్లాడగలుగుతాడు.