బాబ్ డిలాన్

స్వీడిష్ కమిటి మరొకసారి సాహిత్యప్రపంచాన్ని సంభ్రమానికి గురిచేసింది. పోయిన సంవత్సరం స్వెత్లానాకు సాహిత్యపురస్కారం ఇవ్వడం ద్వారా జర్నలిజాన్ని కూడా సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టే, ఈ ఏడాది బాబ్ డిలాన్ కు పురస్కారం ప్రకటించడం ద్వారా ఫోక్ రాక్ మూజిక్ ని కూడా అత్యుత్తమ సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టయింది.

నేనెంతో అదృష్టవంతురాల్ని

ఆ మధ్య రావెల మనోహర్ అమెరికానుంచి వస్తూ నాకోసం బుట్టెడు పుస్తకాలు తెచ్చారు. అందులో మాయా ఏంజెలౌ రాసిన Letter to My Daughter ' (రాండం హౌస్, 2008) కూడా ఒకటి. ఏంజలౌ నాకు కవయిత్రిగా మాత్రమే తెలుసు. కాని ఆత్మకథనాత్మకంగా ఉన్న ఈ పుస్తకం తొలిపుటలు తెరుస్తూనే నన్నెంతో ఆకట్టుకుంది.

ఎట్లాంటి ప్రేమ వర్షిస్తోందంటే

ఈ మధ్య కాలంలో రోగర్ హౌస్డన్ కవిత్వాన్ని ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస సాధనంగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఆయన రాసిన టెన్ పొయెంస్ సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో అమ్ముడుపోయాయి. ఈ మధ్య పలమనేరు బాలాజీ కవిత్వం 'ఇద్దరి మధ్య 'కు ముందుమాట రాస్తూ నేను ప్రస్తావించించింది ఈ హడ్సన్ గురించే.