ఆత్మ వ్యాపించడానికే

కాని ఒక మనిషి మృత్యువు అంచులదాకా ప్రయాణించి పెనగులాడి జీవితం విలువ గ్రహించి చెప్పే కవిత్వానికి సార్వకాలిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకు మార్క్ నెపో కవిత్వం తాజా తార్కాణ

యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల సుదీర్ఘ కాలవ్యవధి

సత్యాన్ని తరచి చూడటానికి ఉపనిషత్తులు వాడుకున్న పరికరం 'నేతి నేతి ' అన్నది ఎంత శక్తిమంతమైందో, ఆయన క్రైస్తవ పరిభాషలో వివరిస్తుంటే, వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి కరంగా ఉంటుంది. జెన్, సూఫీ వంటి మిస్టిక్ సంప్రదాయాలతో పాటు క్రైస్తవ మిస్టిక్కుల్ని ఆయన అర్థం చేసుకున్న తీరులోనే గొప్ప సాధికారికత కనిపిస్తుంది.

మంత్రమయవాణి

ఆ ప్రభుదర్శనం ఆమె స్వయంగా సాధించుకున్నది, ఆమె సొంతం. తనకీ, తన దేవుడికీ మధ్య మరొక మధ్యవర్తి అవసరం లేదామెకి. ఒక తోటతోనూ, తోటలో పాడే ఒక పిట్టతోనూ ఆమె నేరుగా స్వర్గానికి ప్రయాణించగలదు.