ఆ ఋషులందరిదీ ఒకటే భాష

అది బషొ అయినా, హాఫిజ్ అయినా, బ్లేక్ అయినా, జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అయినా ఋషులందరిదీ ఒకే ప్రపంచం, ఒకటే భాష. ఈ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు పరికించే తీరు ఒక్కటే. ఈ ప్రపంచానికి ఆవల ఉన్న లోకాల గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళంతా చెప్పే కొండగుర్తులు కూడా దాదాపుగా ఒక్కలాంటివే.

ఆత్మ వ్యాపించడానికే

కాని ఒక మనిషి మృత్యువు అంచులదాకా ప్రయాణించి పెనగులాడి జీవితం విలువ గ్రహించి చెప్పే కవిత్వానికి సార్వకాలిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకు మార్క్ నెపో కవిత్వం తాజా తార్కాణ

యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల సుదీర్ఘ కాలవ్యవధి

సత్యాన్ని తరచి చూడటానికి ఉపనిషత్తులు వాడుకున్న పరికరం 'నేతి నేతి ' అన్నది ఎంత శక్తిమంతమైందో, ఆయన క్రైస్తవ పరిభాషలో వివరిస్తుంటే, వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి కరంగా ఉంటుంది. జెన్, సూఫీ వంటి మిస్టిక్ సంప్రదాయాలతో పాటు క్రైస్తవ మిస్టిక్కుల్ని ఆయన అర్థం చేసుకున్న తీరులోనే గొప్ప సాధికారికత కనిపిస్తుంది.