కోనసీమనుంచి కాలిఫోర్నియా దాకా

సాయి బ్రహ్మానందం రాసిన కథలు చదివేక సాహిత్యం వల్ల తన సంస్కారం, సంస్కారం వల్ల తన సాహిత్యం రెండూ కూడా బలపడ్డ ఒక రచయితని కనుగొన్న భావన కలిగింది. ఆ రచయిత పట్ల అపారమైన గౌరవం కలిగింది. ముఖ్యంగా, ఇందాకే చెప్పానే, ఆ కథ- 'లవ్ ఆల్' రాసిన కథకుడు తెలుగు కథకుడు అయినందుకు గర్విస్తున్నాను కూడా.

రంగురంగుల కవిత్వం

గొప్ప అనువాదాలు వెలువడ్డప్పుడు ఒక భాష ఎంతో ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. గొప్ప కవిత్వాలు వెలువడ్డప్పుడు మరింత ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. కానీ, ఒకే కవిని మళ్ళీ మళ్ళీ అనువదించుకోడానికి ఉత్సాహపడ్డప్పుడు మాత్రమే ఒక భాష నిజంగా లోతుల్ని చవిచూస్తుంది.

ఒక చక్కెర బిడారు

ఈ అనువాదకులు రూమీలో మరేదన్నా కలిపి ఒక మత్తుమందు తయారు చేస్తున్నారా అని అనుమానమొచ్చి నికల్సన్ నీ, కోలమన్ బార్క్స్ నీ దగ్గరపెట్టుకుని కొన్ని పేజీలకు పేజీలు పోల్చి చూసుకున్నానొకసారి. ఉహుఁ. రూమీ ఒక చక్కెర బిడారు.