బసవన్న వచనాలు-9

అలాగే బసవన్న వచనాల్లో కూడా ఆయన దయాహృదయం, తోటిమనిషికోసం పడిన అనుకంపన, శివశరణుల పట్ల సంపూర్ణసమర్పణ ఎలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయో, ఆ వచనాల్లోని సాహిత్య విలువలు కూడా అంతే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వాటిని స్థూలంగా పరిశీలిద్దాం.

బసవన్న వచనాలు-8

భక్తి కవుల దృష్టిలో ఆధ్యాత్మికత అంటే రాజీలేని నైతికత మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో చూసినప్పుడు బసవన్న భక్తి ఉద్యమంలోని విమోచక శక్తి ఎంత విప్లవాత్మకమో మనకి అర్థమవుతుంది.

బసవన్న వచనాలు-7

నేడు మన సమాజంలో పూజలు, వ్రతాలు, ఉత్సవాలు, ప్రవచనాలు, హారతులు పేరిట నానాటికీ పెరిగిపోతున్న ఆడంబరం, అవధుల్లేని వ్యయం, వైభవ ప్రదర్శనల్ని చూస్తుంటే మాత్రం బసవన్న లాంటి మనుషులు ఎనిమిది శతాబ్దాల ముందటికన్నా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ అవసరం అని అనిపిస్తున్నది.