పిల్లలపండగ

అందుకని ఈసారి పిల్లల పండుగలో ఈ కథారచన పోటీకి. పిల్లలకి కథ గురించి చెప్పటం నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. రెండేళ్ల కిందట పాఠశాల విద్యాశాఖ అధిపతిగా నేను పిల్లల పండగలో పాల్గొన్నప్పటి కన్నా సరిగ్గా ఈ కారణం చాతనే, ఈసారి నా భాగస్వామ్యం నాకు మరింత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.

ఉసిరికాయలు

మనిషికి కావలసింది ఆరడుగుల నేలనో లేదా చిన్నపాటి సుక్షేత్రమో కాదు. అతడికి మొత్తం భూగోళం అవసరం కావాలి, మొత్తం ప్రకృతి కావాలి, తనలోని స్వేచ్ఛాజీవి తన కౌశల్యాల్ని, అద్వితీయతల్ని మొత్తం బయటకు తేవడానికి అవసరమైన అవిరళ ఆకాశం కావాలి

రాజమండ్రి డైరీ: మలిమాట

ఆలోచించాను, ఆ రోజుల్లో ఏది నా ప్రధానమైన అనుభవం? దేని గురించి నా కీలకమైన వెతుకులాట? పైపైన ప్రవహించి పోయే జలాల కింద గోదావరి లోతుల్లో దాచుకున్న ఆరాటం దేనిగురించి?