జీవనం సత్యం జీవనం సుందరం

అసలు, ఒక నవల గురించి ఇంత స్వల్పకాలంలో ఇన్ని పరిచయవ్యాసాలు తెలుగులో ఇప్పటిదాకా ఏ నవల గురించీ రాలేదంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. కేవలం ప్రింటు మీడియంలో ఇదెన్నటికీ ఊహించలేని విషయం.

నా చంపారన్ యాత్ర

1917-18 సంవత్సరాల్లో చంపారన్ ప్రాంతంలో గాంధీజీ సత్యాగ్రహం చేపట్టిన ప్రాంతాల్ని వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఆగస్టు 2018 లో సందర్శించి రాసిన యాత్రాకథనం. గాంధీజీ సందర్శించిన గ్రామాలు, పట్టణాలతో పాటు, బుద్ధుడి జీవితంతో పెనవేసుకున్న మరికొన్ని ప్రాంతాలను చూడటం కూడా ఈ యాత్రకొక అదనపు ఆకర్షణ.