ఎల్లలోకము ఒక్క ఇల్లై

తెలుగు కాక, తక్కిన ప్రపంచ భాషా సాహిత్యాల్లో నేను చదివిన కవిత్వం మీద రాసిన వ్యాసాల్ని ఇప్పుడు ఈ రూపంలో మీకు అందిస్తున్నాను. ఆరు ఖండాలు, ముప్పైకి పైగా భాషలు, 182 వ్యాసాలు, 912 పేజీలు.

నీ శిల్పివి నువ్వే

అరీలియస్ ఎటువంటి సాత్త్వికజీవితం గురించి మాట్లాడేడో అటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నవాళ్ళు నా సమకాలికుల్లో జయతి, లోహి. వారికి ఈ పుస్తకం కానుక చేస్తున్నాను.