ప్రత్యూష పవనాలు

ప్రత్యూషపవనంలాగా కొత్త ఆలోచనల్ని, కొత్త జీవితేచ్ఛని కలిగించడం కోసం వివిధ తత్త్వవేత్తల రచనలనుంచి ఎంపికచేసి అనువదించిన వ్యాసగుచ్ఛం ఈ 'ప్రత్యూష పవనాలు'.