దశార్ణదేశపు హంసలు

ఒక రచన చేరవలసిన చోటుకి చేరిందని తెలిసినప్పుడు ఏ రచయితకైనా కలిగే సంతోషం మామూలుగా ఉండదు. గంటేడ గౌరునాయుడు నా 'దశార్ణదేశపు హంసలు' పుస్తకం లింక్ పంపమంటే పంపాను. ఈ రోజు ఆయన చేతుల్లో నిలువుటద్దం సైజులో ఆ పుస్తకం కనిపిస్తే ఎంత సంతోషం కలిగిందో చెప్పలేను.

నేను తిరిగిన దారులు

ఈ పుస్తకం చదవడం పూర్తికాగానే, ఒక అపూర్వ చారిత్రక గ్రంథాన్ని చదువుతున్నట్లు, ఆయాకాలాల సామాజిక, సాంస్కృతిక చరిత్రను అవగాహన చేసుకుంటున్నట్లు, సాహిత్య సంగీత శిల్ప చిత్రలేఖనాది కళలను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు, స్వచ్ఛమైన నదీజలాల్లో తేలియాడుతున్నట్లు, దిగంతపరివ్యాప్త సందేశ సాన్నిధ్యాన్ని కలిగించే పర్వతాలనధిరోహించినట్లు, ఎన్నో యుగాల రహస్యాలను అందించాలని తహతహలాడుతున్న ఆరణ్యక ప్రాకృతిక సౌందర్యాల వెన్నెలలో తడిసినట్లు అనుభూతిని చెందడం మాత్రం సత్యం.

యు ఆర్ యునీక్

అన్నిటికన్నా నన్ను ఎక్కువ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం, డా.కలాం తన జీవితంలో చివరి సంవత్సరాలకు వచ్చేటప్పటికి సామాజిక అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తడం. ఆయన కేవలం ఉత్పత్తి గురించి మాత్రమే మాట్లాడేడు, పంపిణీ గురించి పట్టించుకోలేదు అనేవారికి ఈ పుస్తకం ఒక సమాధానం.

Exit mobile version
%%footer%%