లేనిదల్లా నువ్వు మాత్రమే

. కాని ఆయన తన కొలీగ్స్, తన పై అధికారులు, చివరికి మంత్రులూ, ఎమ్మెల్యేలూ కూడా తన సాహిత్యాన్నీ, పద్యాల్నీ, అవధానాల్నీ చూసి విని ఆనందించాలని కోరుకునేవాడు. వాన పడ్డప్పుడు రాళ్ళమీదా, ముళ్ళమీదా కూడా కురిసినట్టే, ఆయన సాహిత్యవర్షం హెచ్చుతగ్గులు చూసేది కాదు.

ఎండ్లూరి సుధాకర్

కవి, పండితుడు, సహృదయుడు సుధాకర్ కూర్చున్నంత సేపూ నేను అంతగా గమనించలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆయన వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఆ ఖాళీ కుర్చీ నా దృష్టిని పదేపదే తనవైపు తిప్పుకుంటున్నది.