మనం కలుసుకున్న సమయాలు-2

ఆ వైభవం ఆస్తిని త్యజించడంలోని వైభవం, అహింసలోని వైభవం. మొన్న ఆ గుట్టమీద జయతి కుటీరాన్ని చూసినప్పుడు, అది నేనిప్పటిదాకా చూసిన రాజమందిరాలన్నింటినీ మించిన వైభవంతో విరాజిల్లుతుండటం చూసాను.

గోండీ సాహిత్యం కోసం

మరి గోండీ స్థానం ఏమిటి? గోండీ రచయితలెవరు? గోండీ నుంచి తెలుగు, ఇంగ్లిషు, హిందీలోకి, ఇతరభాషలనుంచి గోండీలోకి ఏమైనా పుస్తకాలు అనువాదమయ్యాయా?