నాలుగు తీపి మాటలు

ఇవి అట్లాంటి తొలిక్షణాలు పూసిన పూలు, తొలిదినాల మిగిల్చిన గాయాలు, తొలిరోజులు వెలిగించిన దీపాలు. 'లౌక్యం తెలియని' ఈ వాక్యాల్ని నాకై నేను ఎంతో శ్రద్ధగానూ, ఎంతో ప్రీతితోనూ చదివాను. వీటి మలుపుల్లో ఒక మట్టిబాట వెంబడి ఒక తెలంగాణా పల్లెకి ప్రయాణించిన అనుభూతికి లోనయ్యాను.

నర్మద దర్శనం

ఇదంతా ఎందుకు రాస్తున్నానంటే, మొన్న సంధ్య ఎల్లాప్రగడ మా ఇంటికి వచ్చారు. కొంతసేపు కూచున్నారు. ఆమె ఆధ్యాత్మిక సాధనగురించీ, ఆమె చేస్తున్న తీర్థ యాత్రల గురించీ నేనే ఆమెతో ఏదో మాట్లాడిస్తో ఉన్నాను. కొంతసేపు కూచున్నాక, ఆమె సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. కాని ఒక కస్తూరి పరిమళం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు.

జీవనరోచిష్ణుత

ఒక కవికీ, రచయితకీ అతడు రాసిన పుస్తకం ఒక సహృదయుడు చదివి మనఃపూర్వకంగా ప్రశంసిస్తే అంతకన్నా మించిన సత్కారం మరొకటి ఉండబోదు. అయితే ఆ సహృదయుడు కేవలం సాహిత్యాభిమాని మాత్రమే కాక, సాహిత్యవేత్త, ఉత్తమ సాహిత్యప్రమాణాలకు గీటురాయి వంటివాడు అయితే, ఆ సత్కారం కన్నా మించిన సత్కారం మరొకటి ఉండబోదు.