నా కాశీయాత్ర-2

మంగళవాద్యాల, శంఖతాళాల మధ్య బిగ్గరగా పాడుతున్న హారతిగీతాల మధ్య దేదీప్యమానమైన దీపాల వెలుగు, రంగురంగుల దీపాలు, ఆ దీపకాంతిలో లక్షలాది రంగుల్లో యాత్రీకులు, వారి వదనాలన్నీ నీటిమీద కలిసిపోతున్న నీటిరంగుల్లాగా అలుక్కుపోయి ఆ ఒడ్డంతా ఒక ఇంద్రచాపం పరిచినట్టుగా అనిపించింది.

నా కాశీయాత్ర-1

కాశీ సూక్ష్మరూప భారతదేశం. ఈ దేశంలో ఎన్ని వైరుధ్యాలున్నాయో అన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి. అక్కడ శౌచం గురించిన ఆరాటం ఎంత ఉందో అంత అశౌచం ఉంది, జీవితం అక్కడ ఎంత ఉరుకులు పరుగులు పెడుతుందో, అంత తీరికదనముంది. మరింత బాగా బతకాలని మనుషులు అక్కడ ఎన్ని మొక్కులు మొక్కుకుంటారో, అక్కడ చనిపోవాలని కూడా అంతగా కోరుకుంటారు.

తెలుగువాళ్ళ సాహిత్యతీర్థక్షేత్రం

ఎప్పుడేనా, ఎవరేనా ఒక కాంప్ బెల్ లాంటివాడు, కాంప్ బెల్ రాసింది చదివిన ఒక రాళ్ళపల్లి వంటివాడు, రాళ్ళపల్లిని చదివిన నాబోటివాడు ఈ దారమ్మట పోతున్నప్పుడు ఇక్కడ అడుగుపెట్టినప్పుడు, సరళమైన, నిర్మలమైన, ధారాళమైన జీవితానుభూతికి లోనవుతారనడంలో అనుమానం లేదు