చందవరం

కాని ఆ చిన్న గుట్ట ఎక్కి, ఆ శిథిలారామం చెంత నిలబడే క్షణానికి ఆకాశం సాయంసంధ్యా వర్ణాల్ని ధరించింది. ఎదురుగా గుండ్లకమ్మ.

మాకొద్దీ తెల్లదొరతనమూ

ఆ రాత్రి విజయవాడకు తిరిగివస్తున్నంతసేపూ ఆ ఉద్యమకారులు, సంస్కర్తలు నా మనసులో పదేపదే మెదుల్తూ ఉన్నారు. అటువంటి చారిత్రాత్మక కళాశాలకు నేనేమి చెయ్యగలనా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను.

శివతాండవం

తాను శతాధికంగా రచనలు చేసినప్పటికీ తన పేరు శివతాండవంతో పెనవేసుకుని ఉండటం భగవంతుడు చేసిన చిత్రమని నారాయణాచార్యులుగారు రాసుకున్నారు. అది సంగీతం, నాట్యం, గానం, కావ్యం. శబ్దంతో చెక్కిన శిల్పం.