వేదన వెలుగుగా మారిన వేళ-3

దేవాలయంలోంచి బయటికి వచ్చేటప్పటికి సంధ్యాకాశంలో నెలవంక కనిపిస్తున్నాడు. ఆయనకు దగ్గరగా శుక్రతార. నెలవంక కనబడే సాయంసంధ్యాగగనాన్ని చూస్తే శివసందర్శనమైనట్టే అని మా మాష్టారు గుర్తొచ్చింది. ఆ మహాశివాలయ ప్రాగణంలో అటు ఆకాశమూ,ఇటు నేలా కూడా పూర్తిగా శివమయమైపోయాయి.

వేదన వెలుగుగా మారిన వేళ-2

ఆ క్షణం నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఆ అనుభూతి నన్ను వెన్నంటే ఉంది. దేవాలయాల్లో కప్పే శేషవస్త్రంలాగా, ఆయన మా అమ్మ కూడా అయి నన్ను దగ్గరగా తీసుకున్న ఒక అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి.

వేదన వెలుగుగా మారినవేళ-1

అక్కడ అడుగుపెడుతూనే ముందు స్ఫురించిన మాట, ఆమె దేవతగా మారిన కవయిత్రి అని. నేను కూడా కవినే కదా! కాని నేనెందుకు ఇంకా మనిషిగానే మిగిలిపోయాను? ఎంత ప్రయత్నించినా ఏదో ఒక వేళ దానవుణ్ణి కాకుండా ఉండలేకపోతున్నాను?