ఆమె మరొక వెయ్యి పున్నములు చూడాలి

ఆమె ఒక వ్యక్తి కాదు, శక్తి అనేది మామూలుగా ఒక పడికట్టుపదం. కాని మంగాదేవమ్మ ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక సంస్థ. ఒక ఉద్యమం. ఒక స్ఫూర్తి. ఆ శక్తి అందరికీ లభించేది కాదు. ఆ అసామాన్యమైన చైతన్యాన్ని ఆరాధించడం దానికదే ఒక చైతన్యం.

ఒక మనిషిని కలుసుకున్న వేళ

అజ్ఞానం వల్ల మనుషుల్లో కనిపించే అమాయికత్వం కాదు, లోకాన్ని దాని నిష్టుర పార్శ్వాలన్నింటిలోనూ చూసి, తలపడి, మానసికంగా ఓడించి, క్షమించిన తరువాత, ఆ విజేత కళ్ళల్లో కనిపించే ఇన్నొసెన్స్.

సీతారామశాస్త్రి

సిరివెన్నెల కవిత్వం వినడానికే ఎక్కువ మోహపడ్డాను. అది కూడా, కేవలం ఆయన పాడితే వినడం కాదు. తాను పాడుతున్న పాటల మధ్య,ఎదుటివాళ్ళు వినిపిస్తున్న కవితల మధ్య, మధ్యమధ్యలో కవిత్వం గురించి ఆయన వివశత్వంతో మాట్లాడే మాటలు.