వలయం పూర్తయింది

గిరిజనులతో తన బాంధవ్యాన్ని మాత్రం మాకు ఆస్తిగా ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఆ పోరాటకారుల గురించి రాయవలసిన బాధ్యత మా అన్నయ్యకీ , ఆ గిరిజనుల సంక్షేమ బాధ్యత నా వంతుకీ అప్పగించి వెళ్ళిపోయారనుకుంటాను.

వంజంగి

వచ్చే ముందు మళ్ళా ఒకసారి ఆ మహాపర్వతశ్రేణిని, ఆ రజతశృంగ నిశ్రేణిని తనివితీరా చూసాను. దేవాలయంలో ధూపమూ, హారతీ ఇచ్చి అర్చన పూర్తయ్యాక తృప్తిగానూ, నిశ్శబ్దంగానూ నిలిచి ఉండే మూలవిరాట్టుల్లాగా ఉన్నాయి ఆ కొండలు. ఈ రోజుకి ధ్యానం, సంధ్యావందనం మాత్రమే కాదు, పూజ కూడా పూర్తయిందనిపించింది.

చిన్న కొండవాగు

పాఠశాల విద్యాశాఖనుండి గిరిజన సంక్షేమ శాఖకి రాగానే పెద్ద సముద్రం దగ్గరనుండి చిన్న కొండవాగు దగ్గరకు చేరినట్టుంది. కాని ఇది నా సొంత దేశం, నా సొంత ఊరు, సొంత ఇల్లు.

Exit mobile version
%%footer%%