అమరధామం

నాకు తెలిసినంతమటుక్కి, ప్రపంచ మహానగరాలన్నిటిలో ఒక రాజమండ్రిలోనే ఈ మృత్యుంజయగాథకి మహత్వం సిద్ధించింది.

మనం కలుసుకున్న సమయాలు-3

అసిసీకి చెందిన సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్, వారణాసికి చెందిన కబీరు, మన కాలంలో గాంధీ మాట్లాడింది ఆ ఐచ్ఛిక దారిద్య్రం గురించే. నాకు తెలిసి, నేను చూసిన వాళ్ళల్లో అంత ఐచ్ఛికంగా వస్తుసంచయాన్ని నిరాకరించిన ఉదాహరణలు జయతి, లోహి తప్ప మరొకరు లేరు.

మనం కలుసుకున్న సమయాలు-2

ఆ వైభవం ఆస్తిని త్యజించడంలోని వైభవం, అహింసలోని వైభవం. మొన్న ఆ గుట్టమీద జయతి కుటీరాన్ని చూసినప్పుడు, అది నేనిప్పటిదాకా చూసిన రాజమందిరాలన్నింటినీ మించిన వైభవంతో విరాజిల్లుతుండటం చూసాను.