మెడిటేషన్స్-14

తనలోంచి తనని విడదీసి చూసుకోగలడం. అంటే తన దేహం నుంచీ, తన శ్వాసనుంచీ తనను వేరు చేసి చూసుకోగలగడం, ఇదే యోగం, ఇదే యాగం. నిజానికి, మెడిటేషన్స్ పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని గ్రీకు భాషలో ఒక రోమను రాసుకున్న కఠోపనిషత్తు అనడానికి నాకు ఎటువంటి సంకోచమూ కనిపించడమూ లేదు. 

మెడిటేషన్స్-13

మంచివాడు కావడమనే వృత్తికీ మామూలు వృత్తులకీ తేడా ఏమిటంటే, ఇక్కడ పనిగంటలు ఉండవు, జీతభత్యాలు ఉండవు, నీపైన అధికారివి నువ్వే, నీ కింద పనిచేసే సిబ్బందీ నువ్వే.