సాహిత్య పురస్కారం

మీకు రాయడానికీ, చదవడానికీ ఇంత సమయం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అడుగుతారు మిత్రులు. నేనేం చెప్తానంటే, సాహిత్యమే లేకపోతే నా ఉద్యోగ జీవితంలో నేను ఉన్మాదిని అయిపోయి ఉండేవాణ్ణని.

బహిరిసన్స్ బుక్ సెల్లర్స్

బహిరిసన్స్ నన్ను నిరాశ పర్చలేదు. హైదరాబాదు, విజయవాడ పుస్తక ప్రదర్శనలు రెండింటిలోనూ కలిపి కూడా నాకు కనిపించనంత కవిత్వం, కొత్తదీ, పాతదీ కూడా ఇక్కడ నాకు కనిపించింది.