ఒక ఆదిమ మంత్రజాలం

'లేదు. నేను చూస్తున్నదేదో నాకై నేను బోధపర్చుకోవాలనీ దాన్ని నాదైన పద్ధతిలో చిత్రించాలనీ నా కోరిక. నా డ్రాయింగులు బొమ్మలు కావు. అవి నా వ్యక్తిగత చిత్రాక్షరాలు.' కాఫ్కా మళ్ళా చిరునవ్వాడు.- 'నేనింకా ఈజిప్షియన్ దాస్యంలోనే ఉన్నాను. ఎర్రసముద్రం ఇంకా దాటలేదు

తేజో సముద్రపు కెరటం

అది దేవాలయమా? బౌద్ధ మందిరమా? యూదుల సినగాగా లేక కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం రాసిన ప్రభాత షహనాయి వాద్య సంగీతమా? ఆ వెలుగు దేవాలయంలోంచి వస్తున్నదా లేక తూర్పుదిక్కుగా వస్తున్నదా? ఇంతకీ ఆ వెలుగు బయటినుంచి వస్తున్నదా లేక అవనత శిరస్కులైన ఆ ధ్యానుల లోపలి వెలుగునా?

సర్దార్ ఉద్ధం సింగ్

అప్పుడు ఆ పుస్తకం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. అది పంజాబ్, సింధ్ ప్రజాహృదయాల్లో అమరత్వాన్ని పొందిన ప్రేమికులు హీర్-రాంజాల ప్రేమకథ. ఆ పుస్తకం కనిపించగానే నా ఒళ్ళు గగుర్పాటుకు లోనయ్యింది. నాకు ఆ క్షణంలో బాబా బుల్లేషా ప్రత్యక్షమయినంత పులకింత కలిగింది.