బయటపడాలి

ముఖ్యంగా నువ్వు నీ తోటి మనిషిని నీ ప్రయత్నాల్లో ఒక భాగంగా స్వీకరిస్తున్న ప్రతిసారీ ఏదో ఒక రూపంలో అతణ్ణి నియంత్రించడానికి పూనుకుంటావన్న ఎరుక కలగగానే అది నిన్ను పెట్టే ఆత్మ హింస సాధారణంగా ఉండదు.

ఆ దేవదా, ఆ పారు, ఆ చంద్ర

దేవదాసు కింగ్ లియర్ లాంటి కథ. దాన్ని ఒక కాలానికి కట్టిపడెయ్యలేం. అది ప్రేమరాహిత్యం తాలూకు కథ. ఏ కాలంలో కుటుంబసంబంధాలు మర్యాదసంబంధాలుగానూ, పెళ్ళిళ్ళు పరువువ్యవహారాలుగానూ ఉంటాయో, అటువంటి ప్రతికాలంలోనూ దేవదాసులు పుట్టుకొస్తూనే ఉంటారు.

వాళ్ళు విడదీస్తారు, మనం కలుపుకోవాలి

వివిధ రకాల సామాజిక నేపథ్యాలమధ్య, వివిధ రకాల ప్రాంతీయ అసమానతలతో ఒక జాతిగా ఎదగలేని దేశాల్లో, ఆ సంఘర్షణకు అందరికన్నా పెద్ద మూల్యం చెల్లించేది పిల్లలు. ఎందుకంటే ఆ జాతులకి తమ రాజకీయ విభేదాల్ని పరిష్కరించుకోవడం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తమ పిల్లలపైన తమ శ్రద్ధ నీ, కాలాన్నీ పెట్టుబడి పెట్టడం మీద ఉండదు.