ఎన్నదగ్గ చిత్రకారిణి

చిత్రలేఖనం నేర్చుకోవాలనుకునేవారికి స్టిల్ లైఫ్ చిత్రలేఖనం గొప్ప అభ్యాసం. అందులో తలమునకలయ్యేవారికి అదొక గొప్ప సవాలు. ఆ సవాలును స్వీకరించేవారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అటువంటి అరుదైన చిత్రలేఖకుల కోవలో కిరణ్ కుమారి ముందు వరసలో ఉంటారు.

విధ్వంసం మీంచి నిర్మాణం

కొన్ని మహాయుగాలకు పూర్వం క్రోమాన్యాన్ గుహల్లో, అల్టామీరా గుహల్లో బొగ్గుతో చిత్రలేఖనాలు గియ్యడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మానవుడు వేటకన్నా, ఆహారసముపార్జన కన్నా ప్రత్యేకమైన మానవానుభవాన్ని అందులో చూసాడు. ఒక మానవానుభవానికి మెషిన్ అనుభవం ఎప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయం కాజాలదు

శిల్ప జిజ్ఞాస

కాని ఆ చిత్రకారుడు ప్రపంచాన్ని మనలాగా చూడలేదనీ, అతడి జగత్తు అద్వితీయ రసమయజగత్తు అనీ మటుకు గుర్తుపట్టాను. ఇదిగో, ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం చదివితే, ఆ అద్వితీయత ఆయనకు మామూలుగా ఒనగూడలేదనీ, జీవితకాలం అన్వేషణ, సంఘర్షణల వల్ల మాత్రమే సాధ్యపడిందనీ తెలుసుకున్నాను.