కథాశిల్పం-3

ఇతివృత్తం అంటే సారాంశమూ, రసానుభూతీ రెండూను. రసానుభూతిలేని సారాంశం కేవలం శాస్త్రసత్యంగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. రసానుభూతిని మేల్కొల్పే ఇతివృత్తం మాత్రమే కథగా మారుతుంది. కథాశిల్పం అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక ఇతివృత్తాన్ని రసానుభూతిగా మార్చగలిగే కౌశల్యం.

కథా శిల్పం-2

మనల్ని ఏదో ఒక భావమో, అనుభవమో ఏళ్ళ తరబడి వేధిస్తూ ఎంత ప్రయత్నించినా కథగా రూపుదిద్దుకోకపోవడం మనలో చాలామందికి అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే. అది ప్రధానంగా ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన సమస్య అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దానికి పరిష్కారం, మనల్ని వేధిస్తున్న ఆ భావాన్ని సాహసంగా పట్టుకుని కథగా మార్చడానికి పూనుకోవడమే.

కథాశిల్పం-1

కథలు ఎలా రాయాలో పుస్తకాలు ఎందుకు రాయకూడదో మూడు కారణాలు చెప్తే, ఎందుకు రాయొచ్చో నాలుగు కారణాలు చెప్పవచ్చు.

Exit mobile version
%%footer%%