నా కవితలూ, నా పాఠకుడూ

Reading Time: < 1 minute

వందేళ్ళకిందట పూర్వకాలపు కవులు
పద్యాలు రాసుకున్నప్పుడు
ప్రపంచమంతా వాటిని ఎలుగెత్తి
పాడుకుంటుందనుకున్నారు

శత, సహస్రాధికంగా మనుషులు
వాళ్ళతో పాటు పుట్టారు, పెరిగారు
ఆ కవులూ ఆ కవితలూ తెలియకుండానే
ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు

ఆ కవులూ వెళ్ళిపోయారు,
వాళ్ళ కవితల్నిక్కడ వదిలిపెట్టి.
ఆ పద్యాలు నా చేతుల్లో పడ్డప్పుడు
అవి నాకోసమే రాసారనుకున్నాను.

నా కవితలూ అంతే-
వందేళ్ళ తరువాతైనా ఎవరో ఒకరు
ఆ తలుపు తెరుచుకుని లోపలకొచ్చి
అక్కడ కొంతసేపు గడిపివెళ్తారు.

18-3-2023

4 Replies to “నా కవితలూ, నా పాఠకుడూ”

Leave a Reply

%d bloggers like this: